פירוק חברה

פירוק חברה לא פעילה ברשם החברות

על פי החוק בישראל גם חברה שאיננה פעילה, כל עוד לא נסגרה בהליך פירוק, חייבת מידי שנה בתשלום אגרת חברות ובהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות. החברה ומנהליה באופן אישי עלולים לשאת בעיצומים כספיים וסנקציות נוספות בגין הפרת חובות החברה.

לכן, מומלץ ורצוי לא להשאיר חברה לא פעילה "בחיים".
 

ביטול חובות אגרה לרשם החברות

פירוק וחיסול מרצון במסלול מקוצר לחברת יחיד בעלת כושר פירעון.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, תשנ"ט- 1999.

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 פרקים י"ג, ט"ו.

תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001.

תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז- 1987

ההליך מיועד לחברת יחיד בה יש בעל מניות אחד (אנוש ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור יחיד, כאשר החברה הינה בעלת כושר פירעון ובעלת מעט מאוד נכסים או התחייבויות ואשר באפשרות החברה לבצע מימוש כל נכסיה וסילוק כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים.

בקשת פירוק חברת יחיד מוגשת בטפסים ייחודיים בלבד אשר מוגשים אל רשם החברות בשני שלבים שונים.

שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות ומינוי מפרק לחברה

תהליך הפירוק מרצון של חברת יחיד יתחיל עם הגשת טופס "הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר.

 • יש למלא תצהיר כושר פירעון הכולל את פרטי מפרק החברה אותו יש לשלוח למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים. בצירוף מסמכי פרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד וכינוס אסיפה סופית אותה יש לפרסם ברשומות.
 • על המועד לכינוס האסיפה הכללית הסופית, להיות בטווח של 4-6 חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה.
 • את הבקשה לפרסום ברשומות יש לשלוח למחלקת הרשומות במשרד המשפטים מיד לאחר החתימה על תצהיר כושר הפירעון ולא יאוחר מ-7 ימים לאחר מועד החתימה.
 • יש לשלם אגרת פרסום
 • הטופס ייחתם על ידי בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה. יש לאמת את תצהיר כושר הפירעון מול עורך דין – האימות אמור להכיל אזהרה כדין.
 • לאחר הגשת טופס השלב הראשון ישלח על ידי רשם החברות אישור על קבלת הטופס.

שלב שני – סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית

לאחר השלמת בדיקת מסמכי השלב הראשון וקבלת אישור על תקינות התצהיר, יפעל המפרק למימוש נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה ויגיש לרשם החברות את טופס השלב השני "הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר.

 • על המפרק להגיש דו"ח שימולא על ידו וכן, ככל ומבוקש פטור מאגרה יש לצרף תצהיר דירקטור החברה בדבר אי פעילות או תצהיר רואה חשבון מבקר על העדר פעילות החברה.
 • על הדו"ח בהתאם לנוסחו בטופס לציין במפורש כי לא נותרו לחברה נכסים התחייבויות וחובות או לחילופין כי סכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות עומדים על סך של 0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור לעיל במפורש, יביא לדחיית הדו"ח.
 • בטרם יושלם הליך החיסול, על החברה להסיר כל שעבוד, משכון לחובת החברה או לטובתה. בנוסף, יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות/ דירקטור/ שותפה בתאגיד אחר.
 • את המסמכים יש לשלוח בדואר למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים חתומים במקור, תוך הקפדה על מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס וללא ביצוע שינויים בטופס, כשלטופס יצורף העתק ההודעה שפורסמה ברשומות בדבר מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית (בהתאם לעמודים 2-3 לטופס השלב הראשון).
 • חשוב ! כל עוד החברה אינה מחוסלת סופית, תמשיך החברה לצבור חובות אגרה (אשר קיומם ימנע השלמת פירוק החברה) לכן בטרם סיום עריכת הדו"ח הסופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה.
   
  לאחר הגשת טופס השלב השני ישלח על ידי רשם החברות אישור על חיסול החברה.
 • ההליך מיועד לחברות יחיד בלבד, כלומר חברה בה יש בעל מניות אחד (אנוש ולא תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה.

פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, תשנ"ט- 1999.

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 פרק י"ג, ט"ו

תקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001

תקנות החברות (פירוק), התשמ"ז -1987

כאשר החברה מעוניינת להתפרק ויש לה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים החברה יכולה להתפרק בדרך של פירוק מרצון עם כושר פירעון. הפירוק בדרך זו כולל 3 שלבים.

שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון

שלב שני – כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

שלב שלישי – סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית