הסדר נושים בהוצאה לפועל – חובות עד 150 אלף ש"ח

הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך מוסדרים בפרק י"ב לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר צפוי להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2018.

הליך זה מתאים למי שסך חובותיו מעל 50,000 ש"ח ועד 150,000 ש"ח.

יחיד בעל חובות בסכום נמוך יגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל על כך שאין ביכולתו לשלם את חובו בתוך 3 שנים אם סכום החוב מתחת ל 100 אלף ש"ח או 4 שנים אם סכום החוב מעל 100 אלף ש"ח.

את הבקשה לצו לפתיחת הליכים ניתן להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול חדלות פירעון, במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל נגד היחיד.

גיבוש הסדר תשלומים – בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה יזמן רשם ההוצאה לפועל את היחיד ואת נושיו לישיבה לצורך גיבוש הסדר תשלומים.

הישיבה תנוהל על ידי נציג מטעם הרשם ובמסגרתה יוסבר ליחיד מהן חובותיו בהליך וזכותו לדמי מחיה.
2 תוצאות אפשריות לישיבה זו –
1) אישור הסדר תשלומים מוסכם שהסכימו לו היחיד וכל הנושים שהם צד להסדר
2) הסכמה חלקית להסדר אולם לדעת נציג הרשם קיים סיכוי סביר לאישור ההסדר על ידי רשם ההוצאה לפועל ובתנאי שהיחיד הסכים להסדר התשלומים וההסדר אינו חל על חובות מובטחים.
במצב זה יתקיים דיון בהסדר והצבעה עליו במסגרת אסיפת נושים שתתקיים לפני רשם ההוצאה לפועל.
הסדר הנושים יאושר לאחר חקירת יכולתו הכלכלית של היחיד בפני הרשם וככל ואין בו משום ניצול לרעה של הליכי חדלות פירעון.
יש צורך ברוב מצביעים שיאשרו את ההסדר המוצע אשר מהווים יחד 3/4 לפחות מסך החובות.
רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את אישור ההסדר בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיעבור היחיד אם סבר הרשם שההכשרה תסייע לשיקומו הכלכלי של היחיד.

im-law-035
חדלות פירעון של יחיד בהוצאה לפועל – משה ישראל, משרד עורכי דין

מה חשוב לדעת לקראת החוק החדש?

מה שהכרנו עד היום בהוצאה לפועל הולך להשתנות באופן משמעותי. לא תהיה עוד אפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים. חייב מוגבל באמצעים הנו מונח שאינו קיים עוד, הדרך היחידה של מי שיש לו תיקים בהוצאה לפועל לעכב או לבטל הליכי גבייה כנגדו תהיה בהגשת בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון של יחיד לאור היעדר יכולת לשלם את חובו.

צו התשלומים שייקבע יהיה לאחר בחינת מצבו הכלכלי של החייב ויפוקח על ידי נציג הרשם וזאת לתקופה קצובה ולאחר שאושר הצעת ההסדר אותה הציע החייב לצורך סילוק חובותיו.

נקודה חשובה מאוד שיש לקחת בחשבון – מי שעומד בתנאי הפטר לחייב מוגבל באמצעים יוכל לעשות זאת עד למועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הוראת השעה של מחיקת חובות לחייבים מוגבלים באמצעים מטרתה להעניק פתרון זמני עד לכניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר מסדיר את אופן הליך "מחיקת החובות". מי שעומד בתנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל כדאי ורצוי שיפעל בהקדם!