עורך דין לפשיטת רגל

מהות הליך פשיטת הרגל

פשיטת רגל היא הליך המופעל כנגד אדם חדל פירעון, כלומר אדם החייב יותר מכפי יכולתו לפרוע. מדובר בהליך קולקטיבי המרכז את כל פעולות הגביה של כל הנושים, ונערך בפיקוח בית המשפט, הכונס הרשמי , ובעל תפקיד המכונה "נאמן". הליך של פשיטת רגל יכול להתנהל רק לגבי יחיד או שותפות או עזבון. לא ניתן לנהל הליך זה נגד חברה, אגודה שיתופית או עמותה. הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח לבקשת נושה או לבקשת החייב עצמו.

מטרת ההליך

מטרת הליך פשיטת הרגל הינה להביא לכינוס כל נכסי החייב, מימושם, וחלוקת תמורתם בין הנושים. היתרון העצום – בסיום הליך פשיטת הרגל, יוכל החייב לבקש הפטר מכל חובותיו. ולמעשה לפתוח "דף חדש" בחייו.

הליך של פשיטת רגל המתחיל בבקשת חייב מונה ארבעה שלבים:

  1. צו כינוס ומינוי מנהל מיוחד
  2. חקירת החייב והגשת תביעות חוב
  3. הכרזת פשיטת רגל וקבלת תוכנית פירעון
  4. הפטר

עורך דין לפשיטת רגל

ישנה חשיבות רבה בבחירת עורך דין לפשיטת רגל, מדובר בהליך ארוך שמצריך ניסיון והכרת כל השחקנים המשתתפים בהליך, כונס הנכסים הרשמי, המנהל המיוחד ובית המשפט המחוזי בו מנוהל ההליך.

עורך דין מנוסה ידע לבחור עבור החייב את האסטרטגיה הטובה ביותר עבורו, ידע כיצד להציג את מצבו הכלכלי והאישי של החייב וכיצד לצפות ולהתמודד עם בעיות שעלולות להוות מכשול בהמשך הדרך.

משרדנו עוסק בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון, תחום זה הינו עיקרי במשרד ומכאן הניסיון והידע הדרוש להצלחת ההליך.

הרפורמה בהליך פשיטת הרגל

הליך פשיטת הרגל כפי שהתנהל עד היום נמנע מלהגשים את התכליות האמורות ופעמים רבות בשורת ההפטר, ליבתו של הליך פשיטת הרגל ועיקר ייעודו, לא התגשמה כראוי.

לנוכח זאת, עדכן הכונס הרשמי ביום 1 בספטמבר 2013 את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת רגל הנפתחים לבקשות חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול מערכתי, יעיל, מידתי וצודק של ההליך.

בהתאם לכך נקבעו כללים לניהול הליך של פשיטת רגל שעיקריהם כדלקמן:

  • הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס למיצוי יכולת פירעון החובות.
  • בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל מיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. המנהל המיוחד יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור ביהמ"ש, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.
  • במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור ביהמ"ש, וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.
  • בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל
מתווה הרפורמה בפשיטת רגל