משה ישראל - משרד עורכי דין


ייפוי כוח הוצאה לפועל

אני הח"מ   נושא ת.ז. מספר    

ממנה ומייפה את כוחו של עו"ד משה ישראל (מ.ר. 71566) להיות בא כוחי, להופיע ולפעול עבורי בפני: לשכת ההוצאה לפועל – קבלת פירוט תיקים לחייב בלבד

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל, יהיה בא כוחי רשאי לפעול בשמי ובמקומי, בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן, הכול בקשר לעניין הנ"ל ובכל הנובע ממנו כדלקמן:

אני הח"מ מאשר לעורך הדין לקבל עבור תדפיס פירוט תיקים ארצי המפרט את חובותיי כפי שמפורטים במחשבי לשכת ההוצאה לפועל, לרבות פירוט הגבלות ו/או כל מסמך אחר.

הנני מתחייב בזה לאשר ולקיים את מעשי בא כוחי או מעשי ממלא מקומו בתוקף ייפוי כוח זה.

ולראיה באתי על החתום ביום:  

חתימה,                                                 הנני עו"ד משה ישראל, מאשר את חתימת מרשי הנ"ל, 

Leave this empty:

משה ישראל ושות' - משרד עורכי דין http://im-law.co.il
Signature Certificate
Document name: משה ישראל - משרד עורכי דין
Unique Document ID: b75be310ff35ee08196b9f7f9dce8b4a663e3711
Timestamp Audit
2016-11-03 14:35:42 ISTמשה ישראל - משרד עורכי דין Uploaded by משה ישראל Israel - Office@im-law.co.il IP 109.253.139.28