הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדל הפירעון יכול להיות אדם פרטי שנקלע לקשיים כלכליים אך גם חברה ציבורית גדולה שאינה יכולה לשלם איגרות חוב שהנפיקה.

חדלות פירעון הוא אירוע כלכלי מרובה משתתפים המערב שאלות כלכליות וערכיות סבוכות.

דיני חדלות הפירעון נדרשים לקבוע הסדרים שיאזנו בין אינטרסים של גורמים רבים – אינטרס החייבים, אינטרס הנושים וגם האינטרס הציבורי הכללי. עליהם ליצור תמריצים שיסייעו לחייבים להסדיר מוקדם ככל האפשר את חובותיהם ולצאת לדרך חדשה.

דיני חדלות הפירעון מוסדרים בחקיקה מיושנת, לא מעודכנת ומפוזרת, דבר שפוגע בחייבים, בנושים ובמשק כולו.

הצעת החוק מציעה רפורמה מקיפה בתחום חדלות הפירעון במטרה לספק לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית בתחום זה. הצעת החוק מבקשת ליצור קודיפיקציה של דיני חדלות הפירעון ולהסדיר באופן מקיף ושלם את כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ושל תאגידים, בחוק חדש ועדכני, ולבטל את הפקודות הישנות וההסדרים הקיימים בחוק החברות.

לחוק המוצע שלוש מטרות עיקריות: 

המטרה הראשונה היא להביא לשיקומו הכלכלי של החייב – יש לראות את הכישלון ביכולת פירעון האשראי וחדלות פירעון כתאונה כלכלית ולא כפגם מוסרי ולהתאים את הדינים החלים על חדל הפירעון לתפיסה זו.

המטרה השנייה של החוק המוצע היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים – הנושים הם הנפגעים העיקריים בהליכי חדלות הפירעון. לפיכך תכליתם של הליכים אלה היא להשיא את ערך נכסי החייב ולהקטין ככל האפשר את הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות הפירעון.

המטרה השלישית היא הגברת הוודאות והיציבות של הדין, קיצור הליכים והפחתת הנטל הבירוקרטי – החוק המוצע מבקש להסדיר באופן ברור וכרונולוגי את כל הליך חדלות הפירעון. זאת במטרה לעגן בחקיקה הסדרים ברורים שיעניקו לשוק יציבות ויאפשרו את התפתחותו בתוך מסגרת חקיקתית יציבה.

חידוש מרכזי מצוי בהגדרת חדלות הפירעון. החוק המוצע מאמץ את המבחן התזרימי וקובע כי חדל פירעון הוא מי שאינו יכול לשלם את חובותיו במועדם. בכך זונחת הצעת החוק את המבחן המאזני הקיים. ככלל, נושה עתידי, לא יהיה רשאי להגיש בקשה לפתוח בהליכים. זאת למעט בנסיבות שבהן קיים חשש ממשי כי החייב פועל במטרה להונות את נושיו, להעדיף מי מנושיו או להבריח את נכסיו.

חידוש נוסף בחלק זה נוגע לסמכות העניינית של בית המשפט בהליכי חדלות פירעון של יחידים. לפי הדין הקיים מתנהלים כלל הליכי חדלות הפירעון, של תאגידים ושל יחידים, לפני בית משפט מחוזי. בדיקה של מהות ההליכים ואופיים מלמדת כי ברוב המכריע של המקרים אין הצדקה אמיתית לניהולם של ההליכים בבית המשפט המחוזי.

לאלה יש להוסיף גם את השינוי התפיסתי הנזכר לעיל ולפיו אירוע חדלות הפירעון אינו עוולה או פגם מוסרי של החייב, אלא "רע הכרחי" הנובע מהתפתחותו ושכלולו של שוק האשראי. שינוי תפיסתי זה משליך גם על סיווגו של ההליך. אין מדובר בהליך מעין עונשי שתכליתו להרתיע או להעניש את החייב, אלא בהליך שנועד להסדיר ולנהל כשל אשראי שמהווה חלק ממהלך העסקים הרגיל של שוק האשראי. גם מתן ההפטר לא נתפס עוד כפגיעה בזכויותיו הקנייניות של הנושה אלא כחלק מסיכוני האשראי שנותן האשראי נטל על עצמו.

מוצע להעביר את הסמכות העניינית לניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים מבית המשפט המחוזי לבית משפט השלום. הליכי חדלות פירעון של תאגידים ייוותרו בניהולו של בית המשפט המחוזי.

מוצע להעביר את החלקים המינהליים של הליכי חדלות הפירעון לניהולו של הכונס הרשמי או בשמו המוצע – הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן – הממונה). כך, הממונה יהיה אחראי על ניהולם השוטף של ההליכים, ואילו הכרעות בסכסוכים שהן הכרעות שיפוטיות בעיקרן יהיו בסמכותו של בית משפט השלום.

מוצע לקבוע כי הליכי חדלות פירעון בבקשות של חייבים בעלי חובות בהיקף נמוך (עד 150,000 שקלים חדשים) יתנהלו במלואם לפני רשם ההוצאה לפועל ולא בבית משפט. לגבי חייבים אלה יחליף רשם ההוצאה לפועל הן את בית משפט השלום והן את הממונה, והוא ינהל באופן מלא את הליכי חדלות הפירעון.

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

חידוש מרכזי נוסף הוא מבנה ההליכים. על פי המוצע, יחולק הליך חדלות הפירעון של יחיד לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא תקופת בדיקה שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה תחול הקפאת הליכים על היחיד. עם תום תקופת הבדיקה תיקבע ליחיד תכנית שיקום אשר עם השלמתה יופטר היחיד מחובותיו. אם אין ליחיד כל יכולת לשלם לנושיו, הוא יופטר מחובותיו באופן מיידי. תכנית השיקום תכלול הוראות בדבר ניהול נכסיו של היחיד ומימושם, התשלומים העתיים שעליו לשלם והוראות לעניין הפעלת עסקו. במסגרת תכנית השיקום יהיה ניתן לקבוע כי על היחיד להשתתף בתכנית להכשרה כלכלית.

נשייה

אחת מתכליותיו העיקריות של החוק המוצע היא להביא להגדלת הצדק החלוקתי בחלוקת נכסי קופת הנשייה בין הנושים. מדובר בחידוש מרכזי בחוק המבקש לשנות את תמהיל תשלום החובות ולהעביר חלק מהנשייה מהמדינה והנושים החזקים והמובטחים לנושים הכלליים, שמקבלים לרוב חלק קטן, אם בכלל, מנכסי קופת הנשייה.

החידוש העיקרי בהקשר זה טמון בביטול הרוב המכריע של החובות בדין קדימה. זאת מתוך רצון לקדם את עקרון השוויון בין הנושים ולהגדיל את חלקם של הנושים הכלליים בקופת הנשייה.

חלק גדול מהחובות שחל עליהם היום דין קדימה הם חובות מס למדינה, ומוצע לבטל את דין הקדימה על חובות אלה. עם זאת מוצע להותיר בדין קדימה חובות שמקורם בניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי.

עוד מוצע להותיר בדין קדימה חובות מס שהגיע מועד פירעונם ורשות המסים פרסה לחייב את תשלומם.

מוצע להגביל את כוחם של בעלי שעבוד צף ולקבוע כי אלה יוכלו להיפרע את חובם רק לסכום השווה ל–%75 משווי הנכסים הכפופים לשעבוד הצף.

מדובר בחידוש מרכזי בחוק המבקש לשנות את תמהיל תשלום החובות ולהעביר חלק מהנשייה מהמדינה והנושים החזקים והמובטחים לנושים הכלליים שמקבלים לרוב חלק קטן, אם בכלל, מנכסי קופת הנשייה.

ההוראה היא פרוספקטיבית ולכן לא תחול על הלוואות ושעבודים שנוצרו לפני מועד חקיקתו של החוק. לשם כך מוצע לקבוע הוראת מעבר שלפיה על תאגיד שיש לו שעבוד צף שניתן כערובה להלוואה ושניהם ניתנו עובר ליום פרסומו של החוק המוצע (להלן – יום הפרסום) יחולו הוראות הדין הקיים, לרבות דיני הקדימה. נוסף על כך, אם ההלוואה ניתנה לאחר יום הפרסום אך השעבוד הצף נוצר לפני יום הפרסום (לדוגמה במיחזור הלוואות) יחול הדין הישן למשך חמש שנים מיום הפרסום בלבד. יובהר כי הוראה זו תחול ברמה התאגידית, כלומר, אם יש לתאגיד שעבוד צף אחד שלגביו יש להחיל את הדין הישן, יחול הדין הישן לעניין דין הקדימה והשעבוד הצף לגבי כל התאגיד וכלל חובותיו.

מעמד הנושים וזכויותיהם

ההוראות המוצעות מבהירות כי מעמד הנושים הוא מעמד מייעץ בלבד וכי השליטה על ההליכים נמצאת בידי הנאמן ובית המשפט.

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הממונה (היום – הכונס הרשמי) בהליכי חדלות פירעון. החוק המוצע מעגן את מעמדו של הממונה כזרוע של המדינה שתפקידיו המרכזיים הם שמירת האינטרס הציבורי ותקינותם של הליכי חדלות הפירעון וניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים. שמו המוצע – הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מבטא את מעמדו ואת סמכויותיו החדשות על פי החוק המוצע. נוסף על כך, במטרה לאפשר לממונה לפקח באופן יעיל על הליכי חדלות הפירעון ולמנוע את ניצולם לרעה, מוצע להעניק לממונה סמכויות אכיפה לגבי עבירות פליליות מסוימות הנוגעות לליבת הליכי חדלות הפירעון.

תיקונים עקיפים

תיקון מרכזי נוסף הכלול בהצעת החוק הוא תיקון חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967(להלן – חוק ההוצאה לפועל), בסעיף 361 להצעת החוק. תיקון זה נועד להשלים את ביטולו של מוסד החייב המוגבל באמצעים (בחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47) )הפטר לחייב מוגבל באמצעים הוא מצטרף להצעה להעביר את הטיפול בחייבים בעלי חובות בהיקף נמוך, לידי רשם ההוצאה לפועל בהתאם להוראות חלק ג' לחוק המוצע.

 

 

 

מהפכה: היום שבו יכריזו עליכם פושטי רגל – דין וחשבון – TheMarker

רפורמת חדלות הפירעון דוהרת דרך הכנסת – לרעת נושים וספקים קטנים

מקור: מהפכה: היום שבו יכריזו עליכם פושטי רגל – דין וחשבון – TheMarker

"החוק מציב את השיקום הכלכלי כערך מרכזי בהליכי חדלות פירעון של יחידים, ובמידה רבה גם של תאגידים.

עד כה, התמקדו הפרסומים בחלק שנועד לאפשר ליחידים לצאת ממצב תמידי של פשיטת רגל ולהתחיל מחדש את חייהם. זוהי גישה שמוביל האן מאז עזב את האקדמיה לטובת שירות המדינה."

 

 

 

 

הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל

מקור: Funder < לקריאת המאמר

מחקר חדש של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מוצא כי היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לשלם בישראל נוקשה בהשוואה לעולם: הסנקציות המוטלות עליהם מחמירות, והאפשרות להיחלץ מהחוב ולהמשיך בחיים אינה נגישה. לאור זאת, המחקר מציג הצעה לרפורמה מקיפה בשוק האשראי, שתיטיב הן עם החייבים והן עם שוק האשראי כולו.

 

מדינה בכינוס: עלייה דרמטית של 20% בבקשות לפשיטת-רגל – גלובס

מדוח הכנ"ר עולה כי ב-2014 הוגשו כ-14.5 אלף בקשות חדשות להליכי פשיטת-רגל – לעומת כ-12 אלף ב-2013 ופי 3 מהכמות ב-2009 ■ בנוסף נרשמה עלייה של 7.5% בבקשות פירוק של חברות ביחס ל-2013

מקור: מדינה בכינוס: עלייה דרמטית של 20% בבקשות לפשיטת-רגל – גלובס

ynet מתחמק מתשלום מזונות? לא תוכרז פושט רגל – כלכלה

הסתרת נכסים, ירושה ודיווח לא נכון על הכנסות – את כל אלה עשה גבר שביקש להכריז על עצמו פושט רגל, בין השאר כדי לא לשלם לבנותיו

מקור: ynet מתחמק מתשלום מזונות? לא תוכרז פושט רגל – כלכלה

בנובמבר 2011 הגיש החייב בקשה ראשונה להכריז עליו כפושט רגל. הוא הצהיר שהוא חייב כ-950 אלף שקל ל-11 נושים. ואולם, תביעות נוספות העלו חובות של כ-1.5 מיליון שקל, שכ-127 אלף שקל מתוכו הוא חוב מזונות לבנותיו.

בקשתו לפשיטת רגל נדחתה לראשונה באוקטובר 2013, בין היתר משום שלא חשף את מלוא הנכסים שלו וסירב לשלם את המזונות, שהוא חוב בעדיפות ראשונה. כמו כן, המבקש מסר מידע לא מהימן בנוגע ליחסיו עם בת זוגו השנייה, מקום מגוריו, הסתיר מידע הנוגע לזכויותיו בעיזבון אביו, ולא עשה דבר כדי לפרוע את חובותיו וצבר חובות חדשים.

ביולי 2015 שוב הגיש החייב בקשה להכיר בו כפושט רגל. הפעם הוא טען שחובותיו עומדים כ-1.5 מיליון שקל ל-16 נושים. לטענתו הוא משתכר 4,000 שקל לחודש ולן כמה פעמים בשבוע עם ילדיו האחרים, ולכן אינו יכול לסייע כלכלית לגרושתו – אם בנותיו.

כונס הנכסים הרשמי התנגד לבקשה. לטענתו כבר מבקשתו הראשונה עולה שהחייב נוהג בחוסר תום לב, ולא יכול להיות שבזמן הקצר שחלף מאז נדחתה, כ-20 חודשים, הוא הצליח לתקן את מחדליו הרבים.

גרושתו של החייב טענה בבית המשפט שהוא עושה כל שאפשר כדי להימנע מלשלם מזונות, תוך שהוא מסתיר מבית המשפט מידע חיוני בנוגע לנכסיו ורכושו הרשומים על אחרים.

הרשמת עפרה אטיאס הסכימה עם כונס הנכסים ודחתה את בקשת החייב להכיר בו כפושט רגל. היא הסבירה שלא חלף מספיק זמן שמצדיק הגשת בקשה חדשה, מה גם שבזמן הקצר שחלף החייב לא עשה כל מאמץ כדי להסיר את המחדלים שהתגלו במסגרת הבקשה הקודמת.

הרשמת הוסיפה שמדובר באדם שמתנהל בחוסר תום לב בשלל הליכים משפטיים. התנהלותו מלמדת שאין חדש תחת השמש, ושהחייב שוב סיפק לבית המשפט נתונים סותרים ולא אמינים לגבי היקף משרתו והכנסתו, ונראה שהוא גם מבריח כספים בשיתוף פעולה עם מעסיקו כדי להתחמק מתשלום מזונות לגרושתו.

לפיכך קבעה השופטת אטיאס שהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב ימשיכו כסדרם.