fbpx
עורך דין בקריות
 
משה ישראל

ייפוי כוח מתמשך

עורך דין לחתימה על ייפוי כוח מתמשך בחיפה

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

עריכת מסמך של ייפוי כוח מתמשך בוודאי עדיף על ההליך הישן של מינוי אפוטרופוס כי אתם בוחרים מי הבנאדם שיקבל החלטות עבורכם כאשר תחדלו להיות כשירים משפטית. 

ייפוי כוח מתמשך הוא הבשורה החדשה בתחום ייפוי הכוח בישראל.

יש היום בישראל עשרות אלפי חסויים שמונה להם אפוטרופוס ללא הסכמתם וללא ידיעתם כי במועד בו מונה להם אפוטרופוס הם היו במצב של חוסר כשירות לקבלת החלטות, בין אם פיזית, נפשית או שכלית.

עד היום, לפני תיקון מס' 18 לחוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח, גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר "הממנה" [האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך] יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

הממנה בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת היא על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

בחוק ישנה רשימה של פעולות שבכל מקרה נדרש אישור של בית משפט כדי לבצע אותן, זאת בדומה למצב של מינוי אפוטרופוס, כמו למשל מכירה של נכס מקרקעין שבבעלות הממנה / החסוי.

מחפש עורך דין לחתימה על ייפוי כוח מתמשך בחיפה? כל אדם יכול לקבל את עזרתו של מיופה כוח, אותו הוא בחר מראש והגדיר את סמכויותיו, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר תכנון מוקדם לעתיד עוד בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך ניתן לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע חלילה למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים (המונח שהחוק קובע הוא: "להבין בעניין") ולמנות אנשים מהימנים עליך כ-מיופי כוחך אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

ייפוי כוח מתמשך - עורך דין משה ישראל

קישור למשרד המשפטים – מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך

 

רק עורך דין מוסמך אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי יכול ורשאי להעניק שירות של חתימה על ייפוי כוח מתמשך.

 עו"ד משה ישראל – מוסמך מטעם משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק.

 

תעודת הסמכה עריכת ייפוי כוח מתמשך

    *

    *