fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

טפסים לחדלות פירעון ושיקום כלכלי ומידע כללי

החל מספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש המחליף את פקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רק בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לפני ה-15.09.2019 ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל.

 

רשימת המסמכים והמידע להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב יחיד

חלק א'- פרטים אישיים

 • צילום תעודת זהות של החייב כולל ספח חייב שאינו אזרח ישראלי יצרף דרכון
 • פירטי דרכונים נוספים/זרים של החייב (אם יש): מס' דרכון ומדינת ההנפקה
 • מסמכי גירושין: תעודת גירושין, הסכם ממון, פסק דין ו/או הסכם לעניין חלוקת רכוש
 • פרטי ת.ז או דרכון של בן הזוג והילדים (דרכון – רק במקרה שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית)
 • מידע אודות השכלת החייב
 • שם ותעודת זהות של בן הזוג של החייב או ילדיו – המצויים בהליכי חדלות פירעון

חלק ב'- פרטים על עיסוק והכנסות

הכנסות מעיסוק: מסמכים המעידים על הכנסות של החייב/ בן זוג/ ילדי החייב הגרים עימו, אשר יש להם הכנסות מעבודה כשכירים או שהיתה להם הכנסה מעבודה כשכירים בחמש השנים האחרונות-

 • צילום תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים בהם עבדו
 • צילום טופס 106 אחרון
 • אם עבדו במשרה חלקית- אישור על מגבלה המונעת מהחייב לעבוד במשרה מלאה.

במקרה שהחייב אינו עובד:  חובה לצרף "דוח מעסיקים" עדכני מביטוח לאומי.

במקרים שהחייב אינו עובד שנה או יותר או עובד במשרה חלקית בלבד, יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מגבלה לעבוד או תצהיר חתום לסיבה בגינה לא עובד כלל או במשרה חלקית בלבד

הכנסות מעיסוק: מסמכים המעידים על הכנסות של החייב/ בן זוג/ ילדי החייב הגרים עימו, אשר יש להם הכנסה מעבודתם כעצמאים (עוסק מורשה או שכיר בחברה שבבעלותו) שהייתה להם הכנסה מעבודתם כעצמאים בחמש השנים האחרונות:

דיווח רואה חשבון או יועץ מס על שנת פעילות האחרונה של העסק, הכולל:

 • דוח פעילות כספית לשנה האחרונה
 • העתקי דיווחים למע"מ ומס הכנסה
 • דו"ח מלאי מפורט לתקופה האמורה
 • דו"ח התקשרויות בחוזי עבודה והעתקי החוזים עצמם
 • שכיר שהחברה בבעלותו יצרף תלושי שכר וטופס 106 אחרון

הכנסות שאינן מעיסוק: מסמכי ביטוח לאומי בדבר קבלת קצבאות של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים, הגרים עמו, המפרטים את סוג הקצבה וגובה הקצבה, כגון:

 • הבטחת הכנסה
 • קצבת אבטלה
 • קצבת נפגעי תאונות
 • קצבת נפגעי עבודה
 • מענק לידה
 • קצבה למתנדבים
 • קצבת אימהות
 • קצבת ניידות
 • קצבת נכות כללית
 • קצבת סיעוד
 • קצבת שירותים מיוחדים לנכים
 • קצבת אבטחת מזונות
 • קצבת ילדים
 • קצבת זקנה
 • קצבת שארים

הכנסות שאינן מעיסוק: למקבלי פנסיה- שלושה תלושי פנסיה אחרונים

הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים המשכירים נכסי נדל"ן- העתק הסכם שכירות 

הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים המקבלים מזונות- פסק דין למזונות או הצהרה שלא ניתן פסק דין וצרוף של הצהרה על דמי מזונות המשולמים/המתקבלים

הכנסות שאינן מעיסוק: לחייבים בעלי הכנסות אחרות – אישורים המעידים על הכנסה ממקור זה וגובהה

חלק ג'- הוצאות

מסמכים מאמתים להוצאות של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו, בדבר:

 • שכר דירה/השתתפות בהוצאות מגורים
 • משכנתא
 • הוצאות טיפול בקטינים מתחת לגיל 3
 • צהרונים לקטינים עד גיל 9
 • החזר חובות
 • הוצאות לצרכים רפואיים חריגים
 • הוצאות תמיכה בילדים שלא גרים עם היחיד (למעט מזונות)
 • מזונות (חובה לצרף פסק דין למזונות או הצהרה חתומה על כך שלא ניתן פסק דין מזונות ועל סכום המזונות המשולם)
 • אחר

אין צורך לצרף מסמכים המאמתים הוצאות מחייה וכלכלה.

כרטיסי אשראי/חיוב: תדפיס פירוט חיובים בכרטיסי חיוב/אשראי אשר בשימוש החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו – עדכני לשלושת החודשים שקדמו למועד מילוי הבקשה.

חלק ד'- חובות

יש לפרט את כל החובות הקיימים ו/או העתידיים ו/או חובות מותנים. לתשומת ליבכם:

בחלק זה יש לפרט את כל תיקי הוצאה לפועל ואת סכום החוב כפי שהוא מעודכן במערכת רשות האכיפה והגביה, כולל חובות בגינם נפתחו תיקים במרכז לגביית קנסות.

לגבי כל חוב יש לפרט:

 • פירטי בעל החוב: מס' זיהוי (ת.ז/ח.פ), שם, משפחה,
 • פירטי החוב: סכום החוב ביום היווצרו, תאריך יצירת החוב, סכום החוב ליום מילוי הבקשה, המצב המשפטי של החוב,
 • פרטי עורך דין אשר מייצג את הנושה: שם, מספר רישיון עורך דין, כתובת
 • פירטי תיק בי משפט (במקרה שהוגשה תביעה כספית) יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים:
 • עותק מכתב תביעה והחלטות: במקרה שהוגשה תביעה כספית בגין החוב וההליך תלוי ועומד בבית משפט
 • עותק מפסק הדין, מכתב התביעה והחלטות: במקרה שניתן פסק דין וטרם נפתחו הליכי הוצאה לפועל בגינו
 • מסמכי שיעבוד: במקרה שהחוב כולו או חלקו מובטח בשעבוד- הסכם הלוואה, שטר משכון/ משכנתה, אישור רישום משכון וכד'

חלק ה'- חלק ה'- תביעות והליכי גביה שהיחיד מנהל או מנהלים נגדו

פרטים לגבי הליכי חדלות פירעון קודמים בעניינו של החייב, בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה

 • מספר התיק בכנ"ר/ממונה בהליך חדלות הפירעון הקודם
 • תאריך סגירת תיק
 • סיבת סגירת תיק

הליכי גביה והוצאה לפועל

 • תדפיס מחשב מרשות האכיפה והגביה (הוצל"פ) המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצאה לפועל – מעודכן לשלושת החודשים האחרונים
 • העתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב בלשכות ההוצאה לפועל השונות. יש לסרוק את העתקי כל פרוטוקולי החקירות לקובץ אחד
 • פירטי צו חיוב בתשלומים מההוצאה לפועל הכולל את סכום החיוב ותאריך הצו

הליכים משפטיים אחרים כנגד החייב שאינם כספיים: העתקי כתבי בית דין, החלטות ופסקי הדין הנוגעים להליכים משפטיים שננקטו כנגד החייב, בעניינים שאינם כספיים ואינם נכללים בפרק החובות.

תביעות שהחייב הגיש:

 • העתקי תביעות שהגיש החייב בחמש השנים האחרונות
 • העתקי פסקי דין שהוכרעו לטובת החייב בחמש השנים האחרונות
 • תדפיס הוצל"פ המפרט רשימת תיקים בהם החייב זוכה/ תיקים שפתח כזוכה

חלק ו'- נכסים בישראל ומחוץ לישראל

תדפיס מעודכן מרשות המיסים, על בעלויות והיסטורית עסקאות נדל"ן של היחיד בעשר השנים האחרונות ("אישור לפתיחת הליכי חדלות פירעון – נכסים ב-10 השנים האחרונות" או מסמך מרשות המיסים אודות נכסי מקרקעין הרשומים על היחיד ועסקאות שביצע היחיד שמתקבל לבקשה בטופס 703)

ראה: מדריך להפקה מקוונת של אישור מיסוי מקרקעין הנדרש בפתיחת הליכי חדלות פירעון של חייב יחיד

תדפיס מעודכן מרשם המשכונות בגין משכונות הרשומים על שם החייב

נכסי מקרקעין- אישור בעלות בנכס מקרקעין של החייב, בן זוגו בנכס, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו – נסח רישום עדכני, חוזה חכירה, אישר חברה משכנת וכד'

נכסי מקרקעין שהועברו- הסכם מכר, הסכם מתנה, נסח רישום וכד' לנכסי מקרקעין של החייב שהועברו לאחר, בשלמות או בחלק, בתמורה או שלא בתמורה, בעשר השנים שקדמו למועד מילוי הבקשה

זכויות בתאגיד/ מניות- תדפיס עדכני מרשות התאגידים על זכיות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים בתאגיד/ מניות

ניירות ערך- תדפיס מעודכן המפרט השקעות של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עמו בניירות ערך סחירים (שם נייר הערך ושווי ההשקעה).

מלאי עסקי- רשימת מעודכנת של מלאי עסקי בבעלות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עמו, הכוללת עלות הרכישה

רכב- מסמכי בעלות או מסמכי שעבוד של רכב בבעלות החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו.

מסמכים המאמתים זכויות בנכסים אחרים של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו כגון: זכויות בעיזבון (ירושה), זכות לתשלום מזונות, זכויות בקניין רוחני, לרבות פטנטים הרשומים בארץ או בחו"ל, זכויות לפי חוזה, זכויות תביעה כנגד צו ג' וכד'.

מידע אודות נכסים וזכויות שהיו בבעלות החייב בשבע השנים האחרונות והועברו במלואם או בחלקם לאחר: פירטי הזכות, מועד העברה, התמורה, סיבה להעברה, סוג מקבל הזכות.

חשבונות בנק: תדפיס חשבון בנק, לכל חשבונות הבנק של החייב ובן/בת הזוג

פרטים אודות זכויות חתימה וייפוי כח של החייב ובן/בת הזוג: מספר חשבון, סוג חשבון, פירטי בעל החשבון

פרטים אודות חשבונות בנק שהיו ברשות היחיד ו/או בן/בת הזוג ונסגרו בשנתיים האחרונות: בנק, מספר חשבון, סוג חשבון, שם בעל החשבון, תאריך סגירה

פירטי מיקום כספת, אם יש.

נכסים פיננסיים: פירוט יתרות עדכני לגבי קרנות פנסיה, גופות גמל, חסכונות פיננסיים, פוליסות ביטוח, ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון עסקיות ואישיות וכד' של החייב, בן הזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו

 • יש לצרף תדפיס מעודכן מהר הביטוח (לגבי מוצרי ביטוח: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוחי בריאות, ביטוח חיים ועוד)
 • יש לצרף תדפיס מעודכן מהר הכסף (לגבי חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק)

חלק ז'- תצהיר הסתבכות

תצהיר הסתבכות- יש לצרף תצהיר הסתבכות המפרט את נסיבות ההסתבכות שהביאו את היחיד לחדלות פירעון, תוך התייחסות לחובות המוצהרים בבקשה, וכן למצבו הכלכלי הנוכחי של היחיד. על התצהיר להיות חתום ע"י החייב באימות עורך דין.

פרטים אודות הליכי חדלות פירעון המתנהלים בעניינם של אחרים) הורה, אח, שותף עסקי, אחר (בשל נסיבות ההסתבכות של החייב: סוג הקרבה, שם, משפחה, ת.ז, מקום מגורים)

חלק ט' – צרופות נוספות

כתב ויתור סודיות (טופס 5א')

כתב התחייבות החייב לעמוד בהוראות הדין עם מתן צו פתיחת הליכים

 

קישורים:

מדריך לחייב באתר הכונס הרשמי

מדריך לנושה באתר הכונס הרשמי

אתר התשלומים משרד המשפטים – אפוטרופוס כללי הכונס הרשמי

 

בקשת חייב/יחיד לחדלות פירעון ושיקום כלכלי

רשימת הסניפים בהם אפשר לשלם אגרת פתיחת תיק (900 ש"ח) ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון

כתב התחייבות

כתב ויתור סודיות

טופס הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחיד – הגשה ידנית

 

הגשת דוחות דו חודשיים

דו"ח על הכנסות והוצאות

הנחיות למילוי דו"ח דו חודשי

 

הגשת תביעת חוב כנגד חייבים בתיקי פשיטות רגל, פירוקי חברות או חדלות פירעון של יחידים או תאגידים באופן מקוון

מהי תביעת חוב?
תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט הנושה את גובה החוב שלטענתו חב לו החייב שננקט בעניינו הליך פשיטת רגל או גובה החוב של חברה שננקט בעניינה הליך פירוק. על הנושה חלה חובה להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים, מיום פרסום הצו לפתיחת הליכים.

אם הנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב בזמן, באפשרותו להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר. אם נדחתה בקשת נושה להארכת זמן הגשת תביעת החוב, הנושה יכול לערער על ההחלטה תוך 15 ימים, לבית המשפט בו מתנהל תיק חדלות הפירעון.

טופס תביעת חוב – להגשת תביעת חוב מקוונת

אתר התשלומים הממשלתי – לתשלום אגרת תביעת חוב.

אתר מידע מקוון – לאיתור פרטי תיק

תצהיר לתביעת חוב

ייפוי כוח להגשת תביעת חוב

הגשת תביעת חוב – טופס ידני

פרטי יצירת קשר משרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
ממו-נטתשלומים ONLINEאתר תיקיםהגשת תביעת חובהגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה – לפני שניתן צו פתיחת הליכים
מערכת פרסומי משרד המשפטיםמאגר טפסיםמדיניות ונהליםמדריכם ומידעהגשת בקשה, פניה או תלונה לממונה- לאחר שניתן צו פתיחת הליכים
חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מזכירות מחוז חיפה והצפון
כתובתשד הפלי"ם קריית הממשלה 15, חיפהלזימון תור לחצו כאן
קבלת קהלבימים ב' ו-ד', בין השעות 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד
כתובת למשלוח דוארת.ד. 847.מיקוד 3100801.
מענה טלפוניבשגרה: ימים א', ב', ד' ו-ה': בין השעות 8:30 עד 12:30בנק מזרחי טפחות
טלפון073-3921200סניף 457
פקס02-6467566ח-ן 100241
דוא”לkanar-jr@justice.gov.ilע"ש קרן כנ"ר – חיפה תקבולים
חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מזכירות מחוז תל אביב והמרכז
כתובתהשלושה 2, תל אביב-יפולזימון תור לחצו כאן
קבלת קהלבימים ב' ו-ד', בין השעות 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד
טלפון03-6899695*5067בנק מזרחי
פקס02-6467556סניף 457
מענה טלפונימענה במוקד הארצי בימים א- ה' בין השעות 8:00-16:00חשבון מספר 100209
דוא”לkanar-tlv@justice.gov.il
חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מזכירות מחוז ירושלים
כתובתכנפי נשרים 15, ירושלים (בית התאומים, קומה 4, גבעת שאול)לזימון תור לחצו כאן
קבלת קהלבימים ב' ו-ד', בין השעות 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד.
טלפון03-6899695073-3927000בנק מזרחי טפחות
פקס02-6467570סניף 457
מענה טלפוניימים א', ב', ד' ו-ה', בין השעות 8:30 עד 12:30מס' ח-ן 100055
דוא”לkanar-jr@justice.gov.ilע"ש הכונס הרשמי
חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מזכירות מחוז ב"ש והדרום
כתובתהתקווה, מיקוד 84108, תא דואר 965 קריית הממשלה קומה 3 4, באר שבעלזימון תור לחצו כאן
קבלת קהלבימים ב' ו-ד', בין השעות 08:30-12:30 בזימון תור מראש בלבד
טלפון073-3922300בנק מזרחי טפחות
פקס02-6467575סניף 457
מענה טלפוניימים א', ב', ד' ו-ה': בין השעות 8:30 עד 12:30חשבון 100225
דוא”לkanar-bsh@justice.gov.il
דילוג לתוכן