כניסת לקוחות

מחשבון לחישוב שכר טרחה של נאמן בהליך חדלות פרעון

שכר מימוש תקנה 8

חישוב שכר טרחה של נאמן

חישוב שכר טרחה של נאמן

שלב ראשון: פרטי משתמש
לכתובת זו ישלח מסמך עם תוצאת החישובקביעת שכר סופי והוצאות - תקנה 106ד(א) לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019

נאמן המבקש ששכרו יחושב לפי תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), יגיש את בקשתו לממונה והממונה יחליט על שכרו; אם הסכום שחושב נמוך משכר הבסיס, יורה הממונה כי שכרו של הנאמן יהיה שכר הבסיס.

שכר מימוש - תקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981

לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:
(1) לגבי 73,528 השקלים החדשים הראשונים – 20%;
(2) לגבי 735,282 שקלים חדשים נוספים – 10%;
(3) לגבי 3,676,414 שקלים חדשים נוספים – 5%;
(4) לגבי כל שקל חדש נוסף – 1%.

אגרה בעד ניהול הליך - תקנה 5 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), תשע"ט-2019.

בעד ניהול הליכים לפי החוק ישולם מנכסי קופת הנשייה לממונה סכום השווה לשיעור של עשרים אחוזים משכר הטרחה של נאמן או מנהל ההסדר, לפי העניין, שמונו בהליך כאמור; בעד ניהול הליכים המתנהלים לפני רשם ההוצאה לפועל ישולם הסכום האמור למערכת ההוצאה לפועל.

תקנה 106ד(ג) לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019

בעד השנה השנייה ואילך למינויו של הנאמן, הממונה יורה כי ישולם לנאמן מקופת הנשייה החזר בעד הוצאות הליך בסך של 526 שקלים חדשים לשנה, ובסכום כולל שלא יעלה על 2,628 שקלים חדשים, בצירוף מס ערך מוסף.

חובת תשלום אגרה - תקנה 2 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), תשע"ט-2019 [ראה פרק "תוספת", טור ב']

בעד בקשות כמפורט בטור א' בתוספת תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדם.
בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים המוגשת לממונה או לרשם ההוצאה לפועל: 1,523 ש"ח.

רשומות נוספות באותו נושא

 • הגבלת אחריות
  המידע והתחשיבים המוצגים באתר זה בנוגע לחישוב שכר טרחת נאמן בהליך חדלות פירעון נועדו למטרות כלליות בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. השימוש במידע זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 • דיוק המידע
  אנו עושים כל מאמץ לספק מידע מדויק ועדכני, אך אין אנו יכולים לערוב לכך שהמידע והתחשיבים באתר יהיו חפים מטעויות או שלמים בכל עת. המשתמש נדרש לוודא את המידע עם אנשי מקצוע מתאימים בטרם קבלת החלטות על בסיסו.

 • ייעוץ משפטי אישי
  המידע והתחשיבים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי המותאם אישית לצרכי המשתמש. למען הבטחת התוצאה המשפטית הטובה ביותר, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מוסמך בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 • סייגים ואי-התחייבות
  אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד שנגרמו כתוצאה מהשימוש במידע או בתחשיבים המוצגים באתר, בין אם מדובר בנזק ישיר, עקיף, נלווה או תוצאתי. המשתמש משחרר את בעלי האתר, עובדיו, נציגיו או כל גורם אחר הקשור לניהול האתר מאחריות משפטית כלשהי.

 • הפנייה למקורות נוספים
  ככל שישנם ספקות או שאלות בנוגע להליך חדלות פירעון ולאופן חישוב שכר הטרחה של הנאמן, מומלץ לעיין בסעיפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.