fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

ייצוג זוכים בהוצאה לפועל

עורך דין לגביית חובות בהוצאה לפועל

עברת דרך ארוכה, זכית בפסק דין לטובתך והנתבע אינו משלם ?

קיבלת שקים עבור שירות או מוצר שנתת והשיק חזר ?

חתמת על הסכם ולא קיבלת את הכסף שמגיע לך ?

השוכר בדירה מפגר בתשלומי השכירות?

  אנו נגבה את החוב עבורך !!!

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות.

באפשרות זוכה לפתוח בהוצאה לפועל:

בקשה לביצוע פסק-דין כספי מטרתה להוציא לפועל פסקי דין שניתנו בהליך שיפוטי קודם ולבצע אותם כפי שנכתב ונדרש על פי החוק.

עלויות: תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 94 ₪) 

תיק שטרות והמחאות ניתן לפתוח כאשר הזוכה מחזיק בשיק או שטר שלא כובד על ידי החייב. את הבקשה לביצוע ניתן להגיש בכל לשכה.

עלויות: תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה השטר (או מינימום 162 ₪)

תיק מזונות מטרתו לכבד את פסק-הדין שניתן על ידי בית המשפט עבור הוצאות המחיה והמגורים של הזוכה וילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או 21, ו/או על פי פסק-הדין.

עלויות: אגרת פתיחת תיק על סך 1% מהשווי בעת התשלום (1% יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק).

לחצו כאן למידע נוסף על גבייה של חוב מזונות

במידה והזוכה מחזיק בידיו ראיה בכתב (חוזה או התחייבות מפורשים), המעידה על קיומו של חוב כלפיו, וסכום התביעה כולל הפרשי ריבית והצמדה, אינו עולה על 75,000 ₪ ביום הגשת הבקשה. יוכל להגישם ישירות בהוצאה לפועל, ללא צורך בפניה לבימ"ש לקבלת פס"ד בנושא.

זוכה יכול להגיש תביעות על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל בהליך זה ללא פנייה לבית משפט בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

 • סכום התביעה, כולל ריבית והצמדה אינו עולה על 75,000 ₪.
 • ראיה על סכום החוב ברורה בכתב ובחוזה, הסכום וכיוצא בזה.
 • העתק ממכתב התראה שנשלחה לחייב ואישור דואר רשום המורה כי חלפו 30 יום מיום שליחתו.

עלויות: תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) 

תשלום אגרה בסך 185 ₪. הערה- אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי, שתחושב בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) .

פעולות לאחר פתיחת התיק

לאחר פתיחת התיק, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו שנפתח כנגדו תיק הוצל"פ וכי עליו לשלם את חובו/לבצע את המעשה שנדרש לבצע. לרוב מדובר ב-30 ימים שנספרים החל ממועד מסירת האזהרה לחייב.

משרדנו נעזר באופן קבוע בחברת שליחויות בעלת ניסיון רב של שנים בביצוע איתורי מען ומסירות משפטיות, לרבות מסירת אזהרות לחייבים בהוצאה לפועל. השימוש בשליח מנוסה לביצוע מסירה אישית בצירוף תצהיר מוסר חשוב לצורך הבטחת ביצוע המסירה בהתאם לתקנות. המשמעות, קיצור הזמן הקריטי עד שניתן לבצע פעולות לגביית החוב. כלומר, הגדלת אחוזי ההצלחה בגבייה.

פעולות אפשריות לביצוע לאחר מסירת האזהרה ובחלוף מניין הימים הקבוע בחוק:

 • עיקול צד ג' – עיקול צד ג' משמש לעיקול כספים של חייב אשר נמצאים אצל צד אחר, דוגמת – מעסיק, בנק, חברות ביטוח וכד'.

עלויות: הוצאות הליך: 7 ₪ עבור כל גורם מוכר  במדיה מגנטית (גורם שאינו מוכר, ללא הוצאות הליך), יובהר, כי תשלום בגין עיקולי צד ג' יחול גם על עיקולים במשרדי ממשלה.

אם עוקלו כספים אצל צד ג' ניתן לעבור לשלב הבא של הגשת בקשה למימוש הכסף שעוקל. באם הגיעה תשובה שלילית מצד ג': ניתן להגיש עיקול נוסף לאחר שלושה חודשים.

 • מימוש כספים אצל צד ג' – משעוקלו כספים אצל צד ג' ניתן להגיש בקשה לרשם למימוש הכספים.
 • עיקול רכב – בקשה מנהלית – אינה מצריכה החלטת רשם במידה והוגשה לאחר שנמסרה האזהרה וחלפו מניין הימים הדרושים בחוק. עם עוקל רכב בעל ערך למכירה, ניתן לעבור להליך של מימוש הרכב ולהגיש בקשה לתפיסת רכב. במקרה שהרכב אינו רשום על שם החייב וידוע לזוכה כי החייב נוהג בו כמנהג בעלים, באפשרותו להגיש בקשה מנומקת לביצוע העיקול.
 • תפיסת רכב – לאחר שנרשם עיקול על הרכב במשרד הרישוי, ניתן לתפוס אותו, במידה ויש אישור של ראש ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך. הרכב שנתפס יאוחסן במחסן המעוקלים. במידה והחוב לא יוסדר תוך 14 יום, או לא תוגש בקשה לשחרורו, הוא יימכר.
 • צו הבאה – צו הבאה הוא צו המוצא כדי להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.

עלויות: כרוך בתשלום אגרה של 174 ₪.

 • צו מאסר – בתיקי מזונות בלבד! אם החייב משתמט מתשלום חובותיו. אם החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צווי תשלומים שנקבעו לו, אך לא עשה כן. אם החייב לא מילא אחר החלטת ראש ההוצאה לפועל (לדוגמא, לא המציא את המסמכים הנכונים)

עלויות: כרוך בתשלום אגרה של 228 ₪. זוכה בתיק מזונות פטורה מתשלום האגרה. הסכום מתווסף לסכום הפקודה המועברת למשטרה מהתשלום המבוצע ע"י החייב.

 • צו עיכוב יציאה מן הארץ – צו עיכוב יציאה מן הארץ מטרתו למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולסכל את הליך הגבייה.
 • עיקול מיטלטלין ומכירותו – זוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב כהליך התראתי, בטרם הוצאת המיטלטלין מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין. לחייב יש שבעה ימים מיום ביצוע עיקול ברישום להסדיר את חובו, אחרת, רשאי הזוכה לבקש להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם.
 • עיקול מקרקעין – מכירת מקרקעין מתבצעת באמצעות כונס נכסים.
 • חקירת יכולת – חקירת יכולת היא חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית של החייב לעמוד בהסדרי התשלומים. הן החייב והן הזוכה רשאים לדרוש מרשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב בכל אחד מהשלבים. מטרת החקירה היא להוכיח לראש ההוצאה לפועל, לזוכה או לבא כוחו את יכולתו הכלכלית של החייב.
 • כינוס נכסי החייב – מינוי עורך-דין כגורם הרשאי להיכנס בנעלי החייב ולעשות כל פעולה בנכס, בהתאם לצו שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל.
 • נקיטת הליכים לפני מתן אזהרה – על פי החוק, לא מתחילים בביצוע גביית החוב לפני המצאת אזהרה לחייב כדין, ולפני חלוף תוקפה של האזהרה (21 יום בכל התיקים הרגילים, ו- 30 יום בתיקי תובענה). אולם, זוכה רשאי לפנות בבקשה לנקיטת הליכים לפני מתן אזהרה כאשר קיים חשש שהחייב יסכל את ביצוע פסק הדין על ידי הברחת נכסים.
 •  הגבלות:
  • הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה
  • הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון
  • הגבלה מקבלת צ'קים וכרטיסי אשראי
  • הגבלה מלהיות בעל חברה
  • הגבלת יציאה מן הארץ שאינה מוגבלת לשנה

הגבלת בנק ישראל תקפה ל- 5 שנים מרגע הפעלתה. שאר הגבלות תקפות  עד לביטולן.

 • קבלת מידע על חייב:

מערכת ההוצאה לפועל מקושרת למאגרי מידע רבים באמצעותם ניתן לאתר כתובתו, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של החייב.

עלויות: התהליך כרוך בתשלום אגרה 3-5 ₪ בהתאם לסוג הגורם והמידע המועבר

טבלת אגרות בהוצאה לפועל

טבלת אגרות – הוצאה לפועל – 2017
# נושא סוג פעולה פירוט סכום האגרה
1 פתיחת תיק פתיחת תיק שטרות מסלול רגיל– תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה השטר (או מינימום 162 ₪).

במסלול מקוצר 1.25%מגובה החוב המעודכן (או מינימום 185 ₪) , בצירוף 64 ₪ לניהול התיק.

2 ·         תיק פסק דין כספי

·         תיק תביעה סכום קצוב

·         תיק חוב כביש אגרה

·         תיק משכון לסוגיו

מסלול רגיל – תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, (או מינימום 93 ₪) .

במסלול מקוצר1% מגובה החוב המעודכן (או מינימום  132 ₪)  בצירוף 64 ₪ לניהול התיק

3 בקשה לביצוע פסק-דין להחזרת מיטלטלין תשלום אגרה בסך  93 ₪
4 תיק פסק דין-צו עשה תשלום אגרה בסך 185 ₪.

הערה- אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי,  שתחושב בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

5 תיק מזונות במסלול הרגיל – אגרת פתיחת תיק על סך 1% מהשווי בעת התשלום (1% יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק).
במסלול מזונות – אגרת פתיחת תיק 64 ₪ לניהול התיק.

בנוסף 60 ₪ מהשנה השנייה ובכל שנה.

6 בקשה להעתק נאמן למקור, שאילתות ותדפיסים תדפיסים מהעמוד ה-30 ואילך- 30 אגורות לכל עמוד.
7 אישור העתק מסמך מהוצאה לפועל כמתאים למקור 3 ₪ לכל עמוד
8 שאילתה לרבות הדפסת מסמך ממחשב הוצאה לפועל 4 ₪
9 הליכים ועיקולים עיקול צד ג' במדיה מגנטית

(בנק/ חברת ביטוח/ קופ"ג/ חברת אשראי)

7 ₪  לכל גורם
10 עיקול רכב במשרד הרישוי פטור.
11  עיקול מקרקעין פטור.
12 עיקול מיטלטלין בהתאם לישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ195 ₪.
13 הוצאת מיטלטלין בהתאם לישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ472 ₪.
14 תפיסת רכב בהתאם לישוב ולמרחק מלשכת ההוצאה לפועל ולא פחות מ1624 ₪
15 צו מאסר – תיקי מזונות 228 ₪ – הזוכה פטור/ה מתשלום האגרה בהגשת הבקשה. התשלום יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק.
16 צו הבאה 174 ₪
17 הליך עבור מידע  (כתובת) 2 ₪
18 הליך עבור מידע שאינו כתובת 3-5 ₪    (תלוי בגורם)
19 חתימה על תצהיר תצהיר 48 ₪

שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל

 סעיף 10.(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי עורך-דין, הפותח תיק ומנהל אותו לצורך גביית החוב מהחייב, זכאי לשכר טרחה, בהתאם לתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין.

(להלן קישור לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000).

שכר הטרחה מתחלק לשניים:

 • שכר טרחה א': ניתן לעורך-הדין עם פתיחת התיק בעד הגשה לביצוע (בתיק שטרות/ שקים ישנה תוספת לשכ"ט א', כאשר החוב עומד עד לסך של 7,800 ₪ תתווסף תוספת של 390 ₪, במידה והחוב אינו משולם במסגרת 21 ימי האזהרה).
 • שכר טרחה ב': ניתן לעורך-הדין רק אם החייב לא שילם את מלוא חובו בתוך תקופת האזהרה, והחלו לפעול נגדו בפעולות מבצעיות, בעד ניהול התיק.

ביצוע פסק דין

בעד הגשה לביצוע

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא עד 268,010 ₪ – 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-382 ₪

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה על 268,010 ש"ח, אך אינו עולה על 536,137 ₪ – 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-13,341 ₪

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה על 536,137 ₪ – 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-21,395 ₪

בעד ניהול התיק

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה

ביצוע תביעה על סכום קצוב

בעד הגשה לביצוע

עד 353 ₪ – 235 ₪

עולה על 353 ש"ח אך אינו עולה על 471 ₪ – 353 ₪

עולה על 471 ש"ח אך אינו עולה על 588 ₪ – 471 ₪

עולה על 588 ש"ח אך אינו עולה על 706 ₪ – 588 ₪

עולה על 706 ש"ח אך אינו עולה על 1,059 ₪ – 706 ₪

עולה על 5,294 ש"ח אך אינו עולה על 7,059 ₪ – 882 ₪

עולה על 7,059 ש"ח אך אינו עולה על 7,642 ₪ – 1,059 ₪

עולה על 7,642 ש"ח אך אינו עולה על 25,740 ₪ – 15% מסכום התביעה

עולה על 25,740 ש"ח ואינו עולה על 58,821 ₪ – 10% מסכום התביעה, אך לא פחות מ-3,808 ₪

בעד ניהול התיק

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –

כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,839 ₪ – 460 ₪

כשסכום החוב הפסוק עולה על 8,839 ש"ח אך אינו עולה על 58,821 ₪ – 5% מסכום החוב הפסוק.

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל ייחשב על פי החוק הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה

הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

מחצית שכר הטרחה כמפורט בתעריפים בעד הגשה לביצוע של פסק דין, אך לא פחות מ-553 ש"ח

(סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר הטרחה, יהא שווים של המקרקעין כשהם פנויים).

ביצוע שטרות

ביצוע פסק דין בענייני מזונות – בדומה לשכר הטרחה בעד הגשת בקשה לביצוע פסק דין, לפי העניין, בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו.

 משה ישראל ושות' - משרד עורכי דין 
גובים את החוב עבורך
במהירות, ביעילות ובמקצועיות.
דילוג לתוכן