fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

חייב מוגבל באמצעים

איחוד תיקים בהוצאה לפועל – חייב מוגבל באמצעים

החל מיום 15.09.2019 לא ניתן להגיש יותר בקשות לאיחוד תיקים מסוג חייב מוגבל באמצעים

ראה במקום – צו תשלומים / איחוד תיקים

כאשר לחייב יש חוב גבוה בנושא הוצאה לפועל וכן מס' רב של תיקים יעדיף הוא לבקש מראש ההוצאה לפועל להכריז עליו כמוגבל באמצעים ולא ללכת למסלול של איחוד תיקים שכן באיחוד תיקים התנאי הבסיסי בכדי להיכנס למסלול זה שעל החייב לשלם בקופת ההוצל"פ 3% מסך כל החובות.

הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להיעשות על פי בקשת הזוכה, על-פי בקשת החייב או ביוזמת רשם ההוצאה לפועל עצמו.

רשם ההוצאה לפועל יקבע את גובה התשלום החודשי שיהיה על חייב "מוגבל באמצעים" לשלם.

 התנאים על מנת לבקש הכרזה של חייב מוגבל באמצעים:

 • הוגשה בקשה לצו תשלומים.
 • בבקשה לצו תשלומים החייב ביקש לפרוס את חובו לתקופה העולה על אחת התקופות המפורטות להלן:
  • תקופה העולה על שנתיים אם סכום החוב הינו עד 20,000 ₪.
  • תקופה העולה על 3 שנים אם סכום החוב הינו מעל 20,000 ₪ אך לא יותר מ – 100,000 ₪.
  • תקופה העולה על 4 שנים אם סכום החוב הינו מעל 100,000 ₪.
 • החייב חתם על כתב וויתור על סודיות וכן צירף תצהיר לבקשתו.
יצוין כי בחוב מזונות של החייב לבן זוגו או ילדו הקטין או הנכה או הוריו לא ניתן להגיש בקשה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

בקשה ביוזמת הזוכה

 • זוכה יכול לבקש להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במקרים הבאים:
  • החייב ביקש לפרוס את תשלום החוב במסגרת בקשה לצו תשלומים לתקופה ארוכה מהתקופות הנ"ל.
   • את הבקשה יש להגיש בכתב.
  • במהלך חקירת יכולת הסתבר כי החייב לא יוכל לעמוד בפירעון החוב תוך התקופות הנ"ל.
   • הזוכה זכאי לבקש בעל פה מרשם ההוצאה לפועל במהלך חקירת היכולת להכריז על החייב כמוגבל באמצעים.

בקשה ביוזמת החייב

 • החייב יכול לבקש להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים במסגרת בקשה לצו תשלומים במידה שהוא מבקש לפרוס את החוב לתקופה ארוכה מהתקופות הנ"ל.
 • יש למלא את שאלון וכתב ויתור על סודיות ולצרף את המסמכים המצוינים בטופס זה.
 • יש לצרף קבלה על תשלום ראשון בגובה התשלום החודשי המוצע על ידי החייב, ולא פחות מ 150 ₪.
  • לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה של חייב להכריז עליו כמוגבל באמצעים, אלא אם מילא את כל הטפסים הנדרשים לבקשת צו התשלומים.

לאיזו לשכת הוצאה לפועל תוגש בקשה להכרזה כחייב מוגבל באמצעים

סעיף 29 לתקנות ההוצאה לפועל:

29.  (א)  בקשה לאיחוד תיקים ובקשת חייב להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים (להלן – בקשת איחוד) תוגש בידי החייב ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו; רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי, בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה. 

      (ב)  חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת.

שימו לב! שמרו על תיק האיחוד ועמדו בצו התשלומים שנקבע ! סעיף 29(ב) קובע כי על מנת לקבל תיק איחוד נוסף יש להראות שינוי נסיבות מהותי אשר יצדיק מתן תיק איחוד נוסף. בפרקטיקה – ניתן לקבל תיק איחוד שני ברוב המקרים, אולם תיק איחוד שלישי ומעלה דרוש הצדק מיוחד לצורך קבלתו.

השלכות הכרזתו של החייב כחייב מוגבל באמצעים:

חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים יחולו עליו ההגבלות המוטלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו לפי סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל:

 1. הגבלת החייב מקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, מהחזיק דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו;
 2. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו;
 3. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 4. (א) הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986; לעניין זה, דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב; הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע, ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה; (ב)   לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה (א) כסיום חוזה בהודעת החייב, לעניין הוראות בחוזה שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס החיוב, כגון חיוב החייב בתשלום עבור מתנות מותנות שימוש שקיבל מהמנפיק;
 5. הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד; אין בהוראות לפי פסקה זו או בהפרתן כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד שבו היה החייב מייסד או בעל עניין כאמור; לעניין זה, "בעל עניין" – כהגדרתו בסעיף 69ד(ב);
 6. הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה.

רישום החייב במרשם החייבים המוגבלים

 • במידה שחייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים הוא יירשם במרשם החייבים המוגבלים.
 • הרישום במרשם החייבים המוגבלים יימחק בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • לאחר פירעון החוב.
  • לאחר ביטול הגדרתו של החייב כמוגבל באמצעים.
  • לפי החלטת הרשם, במקרים מיוחדים.
למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לאיחוד תיקים, אנו מטפלים בהגשת הבקשה באופן מיידי מרגע קבלת כל המסמכים הדרושים מהלקוח, במסגרת הבקשה אנו דואגים לביטול עיקולים, עיקול משכורת, צווי הבאה וביטול הגבלות ספציפיות בהתאם לצורך של הלקוח.
עורך דין משה ישראל מגיע מתוך מערכת האכיפה והגבייה ומכאן ניסיונו הרב בהגשת בקשות מסוג זה – השאירו פרטים כעת ונציג משרדנו ישוב אליכם בהקדם !
דילוג לתוכן