fbpx
משרד עורכי דין
 
משה ישראל

רשימת מסמכים להוצאה לפועל

להלן רשימת המסמכים הנלווים לבקשת החייב/ת לצו חיוב בתשלומים או להכרזה על חייב/ת מוגבל/ת באמצעים או לבקשה לאיחוד תיקים.

1. צילום/העתק של תעודת הזהות כולל הספח;
2. תלושי משכורת-  6 תלושים  אחרונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו;
3. אישור מבטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות/גמלאות אחרות, לרבות אבטלה או הבטחת הכנסה, על ידי המבקש/ת ו/או בן/בת זוגו;
4. דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו ל-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה;
5. מסמך "פרופיל לקוח" או מסמך "אישור יתרות" מכל מוסד בנקאי בו מתנהלים חשבונות ע"ש המבקש/ת, בן/בת זוגו, ושאר בני ביתו;
6. אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו. יש לציין לכל תוכנית/קרן/קופה מועד הפיכתה לנזילה;
7. עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה או טרם ביטולם;
8. חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולארי ל-6  החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה;
9. אם המבקש/ת גר/ה בשכירות יש להמציא חוזה שכירות;
10. מסמכי בעלות ברכב או כלי אחר, של המבקש/ת בן/בת זוגו ושאר בני ביתו, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון;
11. מסמכים המעידים על בעלות ו/או שימוש בנכסים כגון דירה, מקרקעין אחרים (נסח טאבו, אישור חברה משכנת, חוזה שכירות וכד') של המבקש/ת, בן/בת זוגו ושאר בני ביתו;
12. העתק מהסכם גירושין וגט או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של המבקש/ת;
13. מכתב מרשויות הרווחה (מסמך רשות).

שימו לב, אי צירוף המסמכים או חלקם, עשוי למנוע / לעכב מתן החלטה בבקשה! במידת הצורך, יש לצרף הסבר לאי צירופו של מסמך.

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה, יש לצרף כל מסמך הרלוונטי לסוג הבקשה בין היתר מסמכים המעידים על מצב רפואי, משפחתי, הכנסות התא המשפחתי ובעיקר – הוצאות !!!

הוצאה שהוצהרה ולא גובתה במסמך בדרך כלל לא תילקח בחשבון בסך ההוצאות הנטענות.

יש לצרף מסמך מביטוח לאומי המעיד על הכנסה מקצבת ילדים או כל קצבה אחרת כגון נכות, ניידות, הבטחת הכנסה או זקנה.

בכל מקרה מומלץ מאוד להיוועץ עם עו"ד המנוסה בתחום ההוצאה לפועל טרם הגשת הבקשה !

למשרדנו ניסיון רב בתחום ההוצאה לפועל והצלחות רבות בבקשות לאיחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים וצו תשלומים בתיקים פרטניים,

צרו קשר עם משרדנו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ בלתי מחייבת.

דילוג לתוכן