בקשת חייב לפשיטת רגל

משרדנו מלווה חייבים בהליך פשיטת רגל בכל שלבי ההליך עד להפטר המיוחל ! החל משלב הגשת הבקשה לצו כינוס, הגשת דו"חות דו-חודשיים לנאמן, ליווי עם עו"ד לחקירה במשרדי הנאמן, הגשת בקשה להפטר.

החל מספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש המחליף את פקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רק בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לפני ה-15.09.2019 ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל.

המידע בעמוד זה רלוונטי לחוק הישן בלבד !!!

השאירו פרטים ונציג משרדנו יצור עמכם קשר תוך זמן קצר ⇐

חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 17 לפקודה, וביניהם הדרישה כי חובותיו לא יהיו פחותים מסך של 17,481.54 ש"ח, כי יצרף לבקשתו דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, וכן כי יצרף לבקשתו כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי.
הגשת בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל מצריכה תשלום פיקדון לכונס הרשמי על סך 1,600 ש"ח. התשלום יבוצע בבנק מזרחי טפחות באמצעות מספר תיק פר' שמתקבל לאחר פתיחת התיק בכונס.
לאחר תשלום האגרה יש לפתוח תיק בבית המשפט המחוזי בהתאם למחוז שיפוט המתאים ולאחר בחינת הבקשה ודרישת פרטים נוספים – במידת הצורך, מגבש הכונס הרשמי את עמדתו בבקשה, וזו מוגשת לבית משפט של פשיטות רגל.

למעבר לפרטי מחוזות כונס הנכסים הרשמי לחצו כאן

תנאים להגשת בקשת פשיטת רגל ע"י החייב:

 1. סך החובות מעל 17,481 ש"ח.
 2. צירוף דו"ח מצב עסקים הכולל פירוט של כל נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו של החייב ושל בן זוגו, ילדיו הקטינים והבגירים הגרים עימו.
 3. צירוף תצהיר נסיבות אודות ההסתבכות הכלכלית וכתב ויתור סודיות.

לאחר קבלת חוות הדעת מכונס הנכסים הרשמי, בית המשפט המחוזי מוציא צו כינוס שמהווה את יריעת הפתיחה של הליך פשיטת הרגל.

במסגרת צו הכינוס מורה בית המשפט על:

 1. צו תשלומים שישלם החייב במהלך פשיטת הרגל.
 2. מינוי הכונס הרשמי או מנהל מיוחד ככונס נכסים זמני על נכסי החייב, וכן לצורך חקירתו של החייב.
 3. עיכוב יציאתו של החייב מהארץ.
 4. עיכוב הליכי הוצל"פ ותביעות משפטיות שהוגשו כנגד החייב. (למעט לגבי חובות שממילא אין עליהם הפטר)
 5. הגשת דו"חות חודשיים על הכנסות והוצאות.
 6. הטלת הגבלות על החייב לפי סעיף 42 א לפקודת פשיטת הרגל.
 7. איסור על שימוש בכרטיס אשראי, איסור לייסד תאגיד, מניעה מלשמש בעל עניין בתאגיד, והכרזתו כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי.
 8. קביעת מועד לדיון בבקשה פשיטת הרגל.
 9. ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.
 10. ביטול עיקולי משכורת אצל המעסיק וביטול עיקול על חשבון העו"ש אליו מופקדת משכורתו של החייב.

שלב הביניים מצו הכינוס ועד להכרזת פשיטת רגל:

 1. חקירת החייב על ידי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד. מטרת החקירה – לבדוק באם חובותיו של החייב נוצרו בתום לב, וכן מהות חובותיו של החייב, הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו.
 2. הגשת תביעות חוב על ידי הנושים לכונס הרשמי, תוך 6 חודשים ממתן צו הכינוס.
 3. אסיפת נושים בעניין הכרזתו של החייב כפושט רגל.
 4. חוות דעת של הכונס הרשמי בעניין הכרזת החייב כפושט רגל, לרבות ממצאי החקירה, ואסיפת הנושים.

הצעת פשרה או הסדר מטעם החייב:

ניתן להגיש הצעת פשרה לנושי החייב בכל אחד מהשלבים, דהיינו לפני ואחרי צו הכינוס וכן לאחר ההכרזה כפושט רגל.

הצעת פשרה ⇐ כינוס אסיפת נושים והצבעה ⇐ אישור ההצעה על ידי בית המשפט ⇐ ביצוע.

הצעת הפשרה ⇐ מתן הפטר.

דיון בבקשה לפשיטת רגל

לבית המשפט יש 3 אפשרויות:

 1. בהיעדר התנגדות של הנושים, ובהמלצת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, יוכרז החייב כפושט רגל.
  • במצב זה החייב ימשיך לשלם את תשלומיו עד אשר ישלים 54 חודשים מתחילת הליך פשיטת הרגל.
  • ליתן לחייב הפטר מותנה ובו תכנית פירעון שאם יעמוד בה החייב יקבל הפטר בסיומה.
 2. לדחות את הבקשה במידה שמתקיים אחד התנאים הבאים:
  • הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה הליכי פשיטת הרגל.
  • החייב יכול לפרוע את חובותיו.
 3. ליתן לחייב הפטר לאלתר, מהטעם שאין תועלת לנושים בהליך זה, או שלא הוגשו תביעות חוב של הנושים.

לאחר הכרזת החייב כפושט רגל

 1. החייב ממשיך לשלם את צו התשלומים.
 2. מתמנה נאמן על נכסי פושט הרגל, המוסמך לממש את נכסי החייב לטובת קופת פשיטת הרגל.
 3. הנאמן יבדוק את תביעות החוב שהוגשו ע"י הנושים.
 4. הנאמן ייחלק לנושים דיבידנדים מסך הכספים שנצברו בקופת פשיטת הרגל.
 5. כל ההגבלות שהוחלו עם צו הכינוס ממשיכות לחול על החייב.
 6. החייב רשאי בכל עת להגיש הצעת הסדר / בקשת הפטר, עם או בלי הצעה כספית.

תוצאות ההפטר

צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל מיום היוולדו ועד למתן צו הכינוס.

צו ההפטר הוא אישי ואינו פוטר שותף, ערב, נאמן וכיוצ"ב.