טפסים לפשיטת רגל ומידע כללי

החל מספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש המחליף את פקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רק בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לפני ה-15.09.2019 ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל.

המידע בעמוד זה רלוונטי לחוק הישן בלבד !!!

מסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת חייב לצו כינוס ופשיטת רגל

פרטים אישיים

 • צילום תעודת זהות נושא תמונה ברורה כולל הספח וצילום דרכון
 • במידה והחייב גר בשכירות – חוזה שכירות
 • במידה והחייב אינו מתגורר בדירה שבבעלותו או בשכירות – יש להמציא פרטים: אצל מי מתגורר החייב, שם ומספר תעודת זהות של הבעלים של הנכס, מספר טלפון של בעל הנכס. לאימות הפרטים, יש לצרף תצהיר מפורט של צד ג' אצלו מתגורר החייב.
 • במידה והחייב גרוש – העתק מהסכם גירושין וגט ו/או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג של החייב.

חובות

 • תדפיס מחשב עדכני מלשכת ההוצל"פ המפרט את רשימת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בכל לשכות ההוצל"פ וכן רשימת תיקי הוצל"פ שפתח החייב.
 • העתק מפרוטוקולי חקירות יכולת שנערכו לחייב/ת ו/או בת/בן זוגו/ה בלשכות ההוצל"פ השונות.

פרטים על עיסוק והכנסות

 • ששה (6) תלושי משכורת אחרונים, דו"ח דיווח מעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי וטופס 106 – של החייב, בן/בת זוגו וילדיו.
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים ו/או קצבאות ו/או גמלאות אחרות, לרבות אבטלה ו/או הבטחת הכנסה על ידי החייב ו/או בן/בת הזוג.

דפי בנק וביטוחים

 • דפי בנק רציפים המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש של החייב, בן/בת זוגו וילדיו, לששת (6) החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • אישורים עדכניים על יתרות – הכספים המופקדים בקופות גמל, ריכוז תיק השקעות, תכניות חסכון, קרנות השלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מכל סוג, של החייב, בן/בת זוגו וילדיו.
 • תדפיס חיוב של כל כרטיסי אשראי המתנהלים על שם החייב, בן/בת זוגו וילדיו לתקופה של ששה (6) חודשים טרם הגשת הבקשה ו/או טרם ביטולם.
 • פרוט כל סוגי הביטוחים. לציין את מספרי כל פוליסות הביטוח ולצרף צילום הפוליסות.

נכסי דלא ניידי

 • מסמכים המעידים על זיקה (בעלות, חכירה, זכות שימוש) בנכסי מקרקעין שיש לחייב, לחברות שבבעלותו, לבן/בת זוגו ולילדיו:  נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו) , חוזה חכירה, אישור חברה משכנת וכל מסמך רלוונטי אחר או נוסף.
 • פלט משלטונות מיסוי מקרקעין ובו פירוט כלל העסקאות שדווחו, על פי תעודת הזהות של החייב ובן/בת זוגו. הפלט מופק באמצעות פנייה לשלטונות מיסוי מקרקעין, מילוי טופס 704 ותשלום האגרה הנדרשת.

רכב

 • מסמכי בעלות או זיקה לשימוש (ליסינג) בכלי רכב של החייב, בן זוגו וילדיו, או כלי רכב המשמשים את החייב, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.
 • במידה והחייב משתמש באופן קבוע ברכב הרשום על שם מישהו אחר – יש לפרט את בתצהיר ולצרף העתק מפוליסת הביטוח של הרכב.

פיצויים ירושות ומתנות

 • אישור על קבלת פיצויים ירושות ומתנות במשך עשר (10) השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
 • במקרה והחייב הינו יורש בעיזבון או ויתר על זכות בעיזבון, יש להמציא שם ומס' תעודת זהות של המוריש.
 • מסמכים המעידים על העברת נכסים וזכויות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה. במידה שהתקבלו כספים בגין העברות אלו, יש לפרט את גובה התמורה והשימושים שנעשו בה, בצירוף אסמכתאות לגבי השימוש הנ"ל.

קישורים:

מדריך לחייב באתר הכונס הרשמי

מדריך לנושה באתר הכונס הרשמי

בקשת חייב לצו כינוס ופשיטת רגל

בקשת חייב – טופס 4

דין וחשבון על חובות ונכסים – טופס 5

כתב ויתור על סודיות – טופס 5א

התחייבות החייב עם הינתן צו הכינוס

תצהיר הסכמה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ

שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי בהליך פשיטת הרגל

הגשת דוחות דו חודשיים

דו"ח על הכנסות והוצאות

הנחיות למילוי דו"ח דו חודשי

בקשת נושה לצו כינוס ופשיטת רגל של חייב

בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל – טופס 6

כתב התנגדות החייב לבקשת צו כינוס שהוגשה ע"י נושה – טופס 7

הגשת תביעת חוב ע"י נושה בהליך פש"ר

מהי תביעת חוב?
תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט הנושה את גובה החוב שלטענתו חב לו החייב שננקט בעניינו הליך פשיטת רגל או גובה החוב של חברה שננקט בעניינה הליך פירוק. על הנושה חלה חובה להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס או צו הפירוק על ידי בית המשפט המחוזי.

טופס תביעת חוב להגשה בהליך של פשיטת רגל – טופס 21

יפוי כח להגשת תביעת חוב בהליך של פשיטת רגל

הליך של פשרה לפי סעיף 19א'

הסכמת / התנגדות נושה לפשרה – טופס 14

הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל – טופס 13