fbpx
עורך דין בקריות
 
משה ישראל

הסדר נושים בהוצאה לפועל – חובות עד 150 אלף ש"ח

הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך מוסדרים בפרק י"ב לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר צפוי להיכנס לתוקף בחודש ספטמבר 2019.

למידע אודות האפשרויות העומדות בפני חייבים עד לכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחצו כאן

הליך זה מתאים למי שסך חובותיו מעל 50,000 ש"ח ועד 150,000 ש"ח.

יחיד בעל חובות בסכום נמוך יגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל על כך שאין ביכולתו לשלם את חובו בתוך 3 שנים אם סכום החוב מתחת ל 100 אלף ש"ח או 4 שנים אם סכום החוב מעל 100 אלף ש"ח.

את הבקשה לצו לפתיחת הליכים ניתן להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול חדלות פירעון, במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל נגד היחיד.

ציר זמן – הליכי חדלות פירעון של יחיד, חובות עד 150 אלף ש"ח – עורך דין משה ישראל

שלב 1 – גיבוש הסדר תשלומים

במידה והרשם יגיע למסקנה שבקשת החייב על צרופותיה עונה על התנאים הקבועים בחוק, יורה כי תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים.

הישיבה תנוהל על ידי נציג הרשם שינסה לגבש הסדר תשלומים שיחול על החייב לגבי החובות שהוא חב בהם כלפי נושיו, למעט חובות שאינם ברי הפטר.

תוצאות הישיבה יכולה להוביל לאחת מאלו –

הצלחה בגיבוש הסדר תשלומים בין החייב וכל הנושים שהם צד להסדר, אז ההסדר יועבר לאישור רשם ההוצאה לפועל.
לאחר האישור, ההליכים כנגד החייב יושהו בתקופת ביצוע ההסדר ובסיומו יסגרו התיקיםבהוצל"פ.

החייב הסכים להסדר, אך לא כל הנושים הסכימו לו – ככל ונציג הרשם סבור שיש סיכוי סביר שההסדר בכל זאת יאושר לפי הוראות החוק, יעביר את ההסדר שגובש לרשם בתנאי שהחייב הסכים להסדר התשלומים וההסדר לא חל על חובות מובטחים. אם מצא הרשם שיש סיכוי סביר לאשר את ההסדר המוצע, יזמן אסיפת נושים לפניו, בו ידון ההסדר ותערך הצבעה עליו.
ההסדר יאושר במידה וקיבל תמיכה של רוב מצביעים שהם נושים בהוצאה לפועל המהווים 75% לפחות מסך החובות וכן תמיכה של כל הנושים החיצוניים להוצאה לפועל שהינם צד להסדר.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את אישור ההסדר בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיעבור היחיד אם סבר הרשם שההכשרה תסייע לשיקומו הכלכלי של היחיד.

שלב 2 – צו לפתיחת הליכים

במידה ולא גובש הסדר תשלומים לגבי החייב, יינתן צו לפתיחת הליכים כנגד החייב ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק על הליכי פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממנונה, בשינויים הקבועים בפרק י"ב לחוק.

ההליך מתחלק ל-2 תקופות:
א. תקופת הבדיקה, המתחילה עם מתן צו לפתיחת הליכים.
ב. קביעת תוכנית שיקום כלכלי לחייב, ביצועה ובסיומה מתן צו ההפטר.

תקופת הביניים – הגבלות

במהלך תקופת הביניים, יטלו על החייב ההגבלות הבאות:

 • הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים ומהארכת תוקפת ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל.
 • עיכוב יציאת החייב מהארץ.
 • הגבלה כלקוח מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי.
 • הגבלת החייב משימוש בעצמו או באמצעות אחר בכרטיס חיוב (למעט כרטיסים מסוג דיירקט ובנקט).
 • הגבלת החייב מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, ככל וסבור הרשם כי בנסיבות העניין, קיים חשש כי ההקמה או השתתפות בהקמה כאמור תוביל לפגיעה בנושיי החייב או בצד שלישי.

החוק מעניק לרשם את הסמכות להסיר את אחת המגבלות או יותר ככל והדבר מוצדק. הרשם רשאי להתנות את הסרת המגבלה בתנאים מסוימים וביניהם הפקדת ערבות.
ככלל, יש מקום לשמוע את עמדת הנושים להסרת הגבלה ככל ואפשרי.

תביעות חוב

 • תביעת חוב תוגש לנאמן תוך 6 חודשים ממועד פרסום הצו לפתיחת הליכים.
 • הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב במידה ומתקיימות נסיבות המצדיקות לעשות כן.
 • הנאמן רשאי לבקש מנושה להשלים פרטים אודות תביעת החוב טרם הכריע בה.
 • מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת הנאמן בתביעת חוב רשאי להגיש ערעור על ההחלטה.

הנאמן

תפקיד הנאמן בהליך חדלות פירעון:

 • בדיקת מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו לחובותיו.
 • הגשת דו"ח לרשם ההוצאה לפועל אודות ממצאיו.
 • להכריע בתביעות החוב שתוגשנה.
 • לפעול לכינוס נכסי קופת הנשייה, מימושם וחלוקתם בין הנושים.
 • גיבוש התשתית העובדתית הנדרשת למתן צו שיקום כלכלי ליחיד.
 • לנהל את נכסי קופת הנשייה ולפעול ליישומו של צו השיקום הכלכלי, תוך שמירה על כבודו של היחיד והגנה על עניינם של הנושים.

ביטול הליכים

להלן התנאים לביטול צו לפתיחת הליכים בשל התנהלות החייב:
1. בהליכי חדלות הפירעון עשה אחד מאלה:

 • נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים.
 • לא שיתף פעולה עם הנאמן או הרשם.
 • הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון.

2. החייב הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי ובשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון.

3. החייב אינו בחדלות פירעון או אם אין בצו כדי לסייע בחדלות פירעונו.

הפטר

קיימים שני סוגים של צו הפטר לחייב:
הראשון – צו הפטר לאלתר שיינתן לו בו זמנית עם מתן הצו לשיקום כלכלי, כאמור בסעיף 167 לחוק.
השני – צו הפטר שיינתן בתום תקופת התשלומים שנקבעה בצו לשיקום כלכלי, כאמור בסעיף 174 לחוק.

ביטול צו ההפטר ניתן בכל עת ואף ניתן לשנות את הצו לשיקום כלכלי ובכלל זאת להאריך את תקופת התשלומים שנקבעה בצו שיקום כלכלי, כאמור בסעיף 176 לחוק.

הפטר לאלתר

ההפטר לאלתר פוטר את היחיד מחובותיו באופן מיידי ולכן צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:

 • כושר ההשתכרות של החייב אינו עולה על דמי המחייה הנדרשים לו – במקרה כזה אין תועלת בהמשך ניהול ההליכים משום שפוטנציאל ההכנסה של החייב כה נמוך עד שיש בו רק כדי לספק את צרכיו שלו ושל נתמכיו.
 • לא מתקיים לגבי החייב אחד מהמקרים המאפשרים להאריך את תקופת התשלומים.

קופת הנשיה – חובות בדין קדימה

 • שכר עבודה
 • ניכוי במקור משכר עבודה
 • חוב מזונות
 • מע"מ
 • הסדרי פריסה של תשלומי חובה (חוב מס לרשות המיסים, דמי ביטוח לאומי, לרבות ביטוח בריאות וחובות ארנונה לרשות מקומית)
  [סעיף 234 לחוק]
im-law-035
חדלות פירעון של יחיד בהוצאה לפועל – משה ישראל, משרד עורכי דין

מה חשוב לדעת לקראת החוק החדש?

מה שהכרנו עד היום בהוצאה לפועל הולך להשתנות באופן משמעותי. לא תהיה עוד אפשרות להגיש בקשה לאיחוד תיקים. חייב מוגבל באמצעים הנו מונח שאינו קיים עוד, הדרך היחידה של מי שיש לו תיקים בהוצאה לפועל לעכב או לבטל הליכי גבייה כנגדו תהיה בהגשת בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון של יחיד לאור היעדר יכולת לשלם את חובו.

צו התשלומים שייקבע יהיה לאחר בחינת מצבו הכלכלי של החייב ויפוקח על ידי נציג הרשם וזאת לתקופה קצובה ולאחר שאושר הצעת ההסדר אותה הציע החייב לצורך סילוק חובותיו.

נקודה חשובה מאוד שיש לקחת בחשבון – מי שעומד בתנאי הפטר לחייב מוגבל באמצעים יוכל לעשות זאת עד למועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הוראת השעה של מחיקת חובות לחייבים מוגבלים באמצעים מטרתה להעניק פתרון זמני עד לכניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר מסדיר את אופן הליך "מחיקת החובות". מי שעומד בתנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל כדאי ורצוי שיפעל בהקדם!

7 Comments

  1. משה ישראל

   אין דרך לכפות על הזוכה להסכים לתשלום חוב מופחת, גם לא בהליך של הצעת הסדר. מציע שתפנה לעורך דין שעוסק בתחום שיעשה עבורך את המשא ומתן.
   למשרדנו הצלחות רבות בהליכי משא ומתן לתשלום חוב מופחת, מוזמן לחייג לבירור פרטים נוספים 04-6772733

 1. גל

  יש לי פסק דין של 100 אלף שקל שזכיתי בו ועכשיו אני הולך להוצאה לפועל להתחיל תהליך מכיוון שהחייב לא משתף פעולה ממה שקראתי באתרים יבדקו אילו נכסים יש לו וכמה הכנסה יש לו אבל זה לא בדיוק פייר מכיוון שאותו אדם שחייב לי 70% מרווח שלו הוא שחור כך שיראו שהוא מרוויח קצת ויעכבו תתשלום שבעצם זה לא ככה בנוסף לזה הוא לוקח כסף מהשוק האפור שככה הוא יתחמק בכל דרך כדי לא לשלם לי.. אם יש פיתרון אשמח שתתתן לי וטיפ

  1. משה ישראל

   היי גל, ראשית אתה צריך עורך דין שיעשה עבורך פעולות גבייה בתיק. בהוצאה לפועל לא יעשו פעולות עבורך.
   שנית, לא כל החובות אפשרי לגבות, ישנם חייבים שיודעים להתחמק מהליכי גבייה, כמידת ההשקעה שלך בתיק כך סיכויי הגבייה יגדלו. במקרים כמו שאתה מתאר כדאי להשקיע בחוקר פרטי.
   אתה מוזמן לחייג אל משרדנו לקבלת הסבר מפורט. 04-6772733

 2. אולי

  מילאתי בקשה והרגשתי מסמכים להליך חדלות פרעון על חוב של 80,000 שקל לבנק לאומי.
  אני עדיין ממתינה לאישור.
  נכון לזמן זה לא עובדת וגרה אצל אימי, מתכננת להתחתן בקרוב…השאלה שלי האם זה שאהיה נשואה יכול לפגוע בתהליך ? כלומר אצטרך לשלם תשלומים גבוהים יותר או החוב יפול גם על בעלי וינוקה מחסכונותיו?

  1. משה ישראל

   היי אולי, בקרוב תקבלי מכתב מרשות האכיפה והגבייה. במסגרתו תתבקשי להציע הצעת הסדר לחובות שהצהרת עליהם בבקשה. מציע לך לבחון אפשרות לסיים עם החובות בהסדר כלשהו בהתאם לאפשרות שלך כמובן.
   בהקשר לשאלתך לגבי בן הזוג, ראשית מזל טוב ☆, בהליך חדלות פירעון נדרש להגיש דוחות חודשיים על הכנסות והוצאות מגובים באסמכתאות, כאשר תעברי לגור יחד עם בעלך לעתיד, יהיה עלייך להצהיר גם על ההכנסות שלו, אבל מנגד יהיו לך הוצאות דיור שהיום את גרה עם ההורים. בכל זאת כנראה ההכנסה הפנויה של התא המשפחתי שלך תגדל ולכן יהיה מקום להגדיל לך את צו התשלומים.
   במקרה הזה אין חכם כבעל ניסיון ואני מציע לך לקבל ייעוץ וליווי משפטי. מוזמנת ליצור קשר טלפוני 04-6772733

 3. אולי

  ואם אני מציעה הסדר של תשלומים והוא מאושר עי הנושים, מפה זה כבר לא משנה אם אני מתחתנת או משהו משתנה, נכון?

ספר לנו מה אתה חושב?

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.